آبان ۱۰, ۱۳۹۶

مکالمه کاربردی “It’s getting”

کلاس مکالمه زبان انگلیسی فشرده شیراز It’s getting… چه طوری بگیم داره دیر میشه! داره سرد میشه؟ It’s getting late! It’s getting dark! It’s getting cold! […]